Mural informatiu

Grup d’alumnes: Júlia Anguera, Laura Estrada i Raül Santín

BRIEF

El projecte
El projecte consisteix en la realització d’un mural que identifica l’espai i informa sobre les activitats que es duen a terme dins el recinte. El mural pretén resoldre un problema de comunicació, ja que s’evidenciava una manca d’informació per part del veïnat.

Quina informació havia d’incloure el mural?
L’objectiu del mural era identificar l’espai i informar sobre les activitats que s’hi fan de cara a la resta de veïns i veïnes del barri.

A qui anava dirigit el mural?
El mural va dirigit al conjunt de veïnes i veïns dels barris del Guinardó, la Salut i Can Baró, que constantment passen per davant de l’Espai Quiró, sense saber quines activitats es duen a terme en el recinte. A més a més, es tracta d’una zona força turística i per tant, el mural també va dirigit al conjunt de persones, tant turistes com barcelonins que passen per davant de l’espai.

Condicionants previs
– Utilitzar materials sostenibles durant el procés de producció del mural.
– Que reflectís els valors de sostenibilitat ens els que es basa l’Espai Quiró (salut, sostenibilitat, veganisme…).
– Utilitzar un llenguatge senzill, clar i entenedor tenint en compte a qui va dirigit.
– Per a ‘Espai Quiró’ calia utilitzar la tipografia que ja s’havia utlitzat anteriorment, a fi d’unificar la percepció de l’espai i que aquest sigui més identificatiu.
– El mural havia d’integrar-se el màxim possible en l’espai.

RECONEIXEMENT DE L’ESPAI

Primera ubicació
En un principi, el lloc on havíem d’intervenir es tractava d’un mur amb el fons de color verd, el qual pertany a un graffiti de grans dimensions. No obstant això, aquest graffiti comptava amb d’altres a sobre. La primera proposta es tractava de restaurar el graffiti original, pintant un requadre verd respectant el contorn del colze de la figura del graffiti.

Relació amb la resta del solar
Es tractava d’un espai allunyat de la resta de murals tot i tractar-se del mateix mur i per tant no havia de seguir les mateixes pautes exactes (dimensions, estil dels pictogrames, etc.) marcades per a la resta de murals.

Visibilitat
Des de dins de l’espai tenia una bona visibilitat i des de l’exterior també, ja que coincideix amb el marge del recinte i per tant amb la vorera del carrer.

Tot i això, durant el procés d’ideació, va aparèixer una nova pintada sobre la zona on havia d’anar el mural, la qual cosa dificultava la restauració del graffiti original. Davant d’això, per part de la comunitat de l’Espai Quiró es va decidir respectar el treball artístic dels artistes de graffiti locals i reubicar el mural en una altra zona.

WORDPRESS

Segona ubicació
Després de descartar la primera ubicació per diferents motius, es van tenir en compte diverses opcions com ara integrar el mural al voltant del mural sobre l’Espai Quiró ja existent, pintar una zona més petita del graffiti original, etc. Finalment, es va optar per reubicar el mural a la zona sud de l’Espai Quiró, ja que consideràvem que una de les prioritats era que el mural tingués bona visibilitat del carrer ja que anava dirigit als veïns i veïnes del barri.

Relació amb la resta del solar
Si bé la primera ubicació ja estava prou separada de la resta de murals com per no haver de seguir les pautes exactes marcades per als murals, aquesta nova ubicació es trobava totalment allunyada dels murals i per tant no havia de guardar una gran relació amb la resta de murals i l’espai en si, ja que la major part de l’activitat de l’espai com ara el compostatge o l’hort urbà es concentren en la zona nord del solar.

Visibilitat
Tal com ja s’ha comentat, aquesta ubicació comptava amb una gran visibilitat des del carrer, la qual cosa es tractava d’un dels condicionants previs ja que el mural anava dirigit principalment a la gent que hi passa per davant, no a la gent de dins de l’hort. Des de dins de l’espai, té bona visibilitat perquè les dimensions dón força grans, però es triba allunyat de la zona on es concentren la maoria de les activitats de l’Espai Quiró.

Condicions del mur
El mur conservava el formigó original, però constava d’un graffiti amb tons negres i metàl·lics. El mur constava d’algun desnivell, la qual cosa ens va fer plantejar-nos moure el mural una mica a l’esquerra, provocant que els marges fossin assimètrics a fi d’evitar el desnivell. D’altra banda, el mur constava de força relleu en algunes zones i alguns forats. Tot i això, el major obstacle es tractava del graffiti ja que a l’hora de pintar el fons de color verd clar, les zones que constaven de tons metàl·lics no absorbien la pintura, sinó que la repel·lava. A més, tot i fer diverses capes de pintura, el negre seguia transparentat-se.

espaiquiro_23

PROCÉS DE CO-DISSENY PARTICIPATIU

Un cop vam tenir la proposta elaborada en esbós per poder-la mostrar als membres del col·lectiu veïnal, durant la primera jornada a l’Espai Quirò ens van aconsellar sobre quina informació era més important a destacar en el mural, com el tema del compostatge, i quins altres conceptes i pictogrames es podien modificar per tal de millorar-lo, i reflectir a través d’aquests que dintre d’aquest espai defensen el menjà vegà. A més l’objectiu principal que volien aconseguir era el d’expressar de forma clara a la resta de veïns i a la gent que passés per davant en què consisteix i que es fa en l’espai on es troben.

Procés de la creació dels esbossos fins arribar a la proposta definitiva

En un inici la composició del mural era una estructura vertical i irregular per generar dinamisme, composta per rectangles i quadrats grisos on en cada un d’ells apareixien les diferents activitats que l’espai realitza, juntament amb un pictograma que les representa. Les tipografies utilitzades eren variades per donar versatilitat i força a cada un dels conceptes i els pictogrames d’estil li donaven el toc de color a la composició. Posteriorment, els rectangles del fons es van eliminar, ja que el mural no s’integrava prou bé amb l’entorn i amb el grafiti que l’envoltava, també es va passar tot el disseny a un únic color, el blanc, i es van modificar alguns pictogrames perquè s’interpretessin millor els continguts, i no fossin tan evidents i recurrents. La tipografia també es va modificar per unificar-lo amb els altres murals i d’aquesta manera el disseny final va acabar cobrant una composició més quadrada i compacte, idònia per al lloc on es localitzava. Tanmateix a causa del canvi de zona, la integració amb el seu voltant va deixar de tenir el sentit principal.

Un cop el disseny definitiu del mural va estar resolt, vam passar a la preparació del material per poder fer les plantilles, modificant tots els textos i pictogrames a stencial a línia de 0,5 cm de gruix.
En un inici les mesures en les quals s’havia de treballar eren de 80×60 cm però posteriorment es van haver de modificar a 72×52,5 cm. En total van sortir 9 documents per fer en tall làser dels quals alguns es poden veure a continuació.

Sin título

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

L’objectiu principal de la proposta era aconseguir resultats a través dels quals es rebés la informació de forma clara, simple i directe. A causa del tema elegit per realitzar el mural, està enfocat principalment en la tipografia, tot i que cada activitat esmentada en el disseny va complementada amb un pictograma, creant un vincle entre text i imatge perquè sigui més fàcil i ràpid d’entendre. La tipografia elegida ha estat “Arvo”, utilitzada en tots els murals per tal d’unifica’ls en un únic estil. A més, aquesta font permetia la llegibilitat a distància i transformar-la fàcilment en stencil. En el nostre cas, en treballar amb tant de text, vam utilitzar d’altres com “Lobster” una tipografia handwriting en itàlic per transmetre el sentit d’organicisme, manual i proper, i en el títol “Espai Quirò” s’ha realitzat amb la tipografia que es va emprar l’any passat, transformant-la en el logotip de l’espai.
El mural és monocromàtic en negre per donar uniformitat i integració amb l’entorn i que alhora hi hagi contrast amb el fons, que va ser pintat amb un verd clar, fent referència a la natura i un espai vegetal.
El recurs gràfic utilitzat pels pictogrames és el flat design, un estil modern i formal però a l’hora amable i divertit gràcies a les formes arrodonies, tenint el conte el públic que visita l’espai. A més, s’aconsegueix la integració amb el fons jugant amb el ple i el buit de les figures.
Tot el mural ha estat pensat i realitzat per poder agilitzar el procés, tant amb el color, la forma dels pictogrames i la tipografia, per posteriorment poder-ho fer amb plantilles. A més, la proposta està pensada perquè sigui un disseny obert i poder afegir en ella, les diverses activitats que puguin sorgir en un futur.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Contingut: Mural tipogràfic amb pictogrames. Predominància del text, en forma d’infografia. La infografia consta de tres parts:

– Etiquetes amb els noms de les activitats principals que es fan a l’Espai.
– Pictogrames que acompanyen a la tipografia, representen cadascuna de les activitats.
– Títol principal ‘Espai Quiró’, fet pels alumnes del curs anterior, com a centre de la infografia, per a més cohesió.

Estil gràfic: Flat Design
Cromatisme: Blanc sobre fons verd clar
Mides: 2 x 2,15 m
Llegibilitat: Els textos s’han adaptat a les mides de la paret per a ser visibles i llegibles des de llargues distàncies, i sobretot des del carrer. La part central del mural está aproximadament a l’alçada de la vista.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ (MAKING OF)

CALENDARI

9/12: JORNADA 2. Pintar els elements base del mural (fons). Presa de contacte. Resolució d’incidències.
12/12: Taller a l’Ateneu de Les Corts per imprimir les plantilles stencil.14/12: JORNADA 3. Realització del mural. Documentació gràfica del projecte.
13/01: JORNADA 4. Realitzar una entrevista als integrants de l’hort.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ (MAKING OF)

Jornada 2: Presa de contacte i fons

Durant la primera jornada, es va decidir realitzar la preparació del fons del mural, cobrint la part de graffiti que coincidia amb la zona del mural. No obstant, degut a l’imprevist que hem comentat anteriorment, el mural es va relocalitzar a la part sud. Això va fer que s’haguessin de canviar alguns paràmetres: ja que s’havia de pintar tot el mur, es va considerar utilitzar una altra pintura, corresponent a un dels Pantones de la gràfica. Ja que el color era més clar, es va canviar el color dels elements de la gràfica de blanc a negre. D’aquesta manera, es pintaria un mural de color negre sobre fons verd clar. Seguidament, i durant la resta de la jornada, es va pintar el mur del color triat i finalment es van marcar les guies d’on aniria cada element, per tal de fer més àgil la col·locació la jornada següent. Encara que hi havia parts del mur on la pintura no s’absorbia degudament, es va aconseguir donar una capa homogènia, tapant els desperfectes.

Material utilitzat:

– Pintura verda i rodets
– Cinta d’emmascarar
– Guix de colors
– Regle amb nivell

Preparació de les plantilles stencil

Una vegada llestos els documents vectorials amb les plantilles i les mides, es van tallar amb làser a l’Ateneu de Fabricació de Les Corts, on es va seguir un procés tutoritzat per un treballador de l’Ateneu. El material utilitzat va ser Plakene translúcid, de gruix 5 milímetres.

Jornada 3: Mural

Seguidament, i durant tota la jornada, es van pintar un a un els elements del mural (tipografia i pictogrames), amb la pintura negra proporcionada, comparant amb el full de mesures i amb ajuda de les plantilles stencil. La part final, on s’havia d’afegir pintura verda (el mateix color del fons) sobre la pintura negra, es va realitzar la última, ja que s’havia de deixar assecar la capa de pintura superficial.

Material utilitzat:

– Pintura negra, verda i rodets i pinzells
– Cinta d’emmascarar
– Regle amb nivell
– Esponges
– Tisores
– Guants de làtex

espaiquiro_15

 

ENTREVISTES

Un cop recollida la informació extreta de les respostes a les entrevistes, s’arriba a la conclusió que la intervenció a l’Espai Quiró ha sigut satisfactòria. El resultat final ha complert amb les expectatives previstes, tant d’integració amb l’Espai com estètiques, malgrat els imprevistos sorgits a última hora que van canviar les premises i algunes característiques físiques. Els entrevistats coincideixen en què la inclusió del mural dins de l’Espai generarà una cohesió més forta i atraurà a nous veïns o turistes que passin per la zona, i esperen que serveixi com a font d’informació inicial per a desmitificar el que ells pensen que és el lloc. Respecte a l’estètica, celebren la simplicitat esquemàtica del disseny, encara que la tendència és a trobar-lo una mica sobri. Destaquen que potser es podria haver aprofitat millor l’espai del què es disposava. Entrevistes_mural_identificatiu

espaiquiro_04

 

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s